Yasaklı hayvanları sahiplenmemekle beraber besleme yapılmasına kesilen ceza

Köpeği sahiplenmemekle beraber besleme yapılmasına ceza kesilemez

…söz konusu köpekleri sahiplenmemekle beraber zaman zaman beslediklerini…

5199 sayılı Kanun’un 14/1-l maddesinde “Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:… Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek” şeklinde düzenleme yer aldığı cihetle, bu tür tehlike arz eden hayvanların başkasına sahiplendirilmesinin yasak olduğu, anılan düzenlemede açıkça köpeğin sahiplendirilmesinin yasak olduğu hususuna yer verildiği, sahiplendirmenin başkasına temin etme anlamına geleceği, köpeğin sahibi olarak değerlendirilemeyeceği, bu halde kanunsuz idari yaptırım olamayacağı gözetilmeden…

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/13702 E. 2021/18131 K.

“İçtihat Metni”

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden kabahatli … hakkında 7.802,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığı X1. Bölge Müdürlüğü … Şube Müdürlüğünün 13/06/2019 tarihli ve … sayılı idarî para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Perşembe Sulh Ceza Hâkimliğinin 08/08/2019 tarihli ve 2019/166 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii ORDU 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10/09/2019 tarihli ve 2019/1741 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 10.09.2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02/10/2020 tarihli ve KYB. 2020/83728 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Tarım ve Orman Bakanlığı X1. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğünün 13/06/2019 tarihli kararı ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvanların sahiplenilmesi yasak olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ise de; kabahatlinin başvuru dilekçesinde özetle, olaydan önce söz konusu köpek yavrusunun kendi yaşadığı köye geldiğini, kendisinin çiftlikle uğraştığını, söz konusu köpekleri sahiplenmemekle beraber zaman zaman beslediklerini, tuttukları tutanak karşılığında köpekleri hayvan barınağına götürmek üzere teslim aldıklarını, hukuki mevzuatı bilmediklerini, tamamen insani duygularla hareket ettiklerini ve yavru köpekleri sahiplenmeden beslediklerini belirttiği, 5199 sayılı Kanun’un 14/1-l maddesindeHayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır: …. Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.” şeklinde düzenleme yer aldığı cihetle, bu tür tehlike arz eden hayvanların başkasına sahiplendirilmesinin yasak olduğu, anılan düzenlemede açıkça köpeğin sahiplendirilmesinin yasak olduğu hususuna yer verildiği, sahiplendirmenin başkasına temin etme anlamına geleceği, köpeğin sahibi olarak değerlendirilemeyeceği, bu halde kanunsuz idari yaptırım olamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulüne karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden, ORDU 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 10.09.2019 tarih, 2019/1741 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına, 22.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*